Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2018

warkocz
6936 ae61 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaMsCaptain MsCaptain
warkocz
6824 c59d 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaMsCaptain MsCaptain
warkocz
6959 5b2c 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain
warkocz
6904 e290 500
Reposted fromMsCaptain MsCaptain viamolotovcupcake molotovcupcake
warkocz
7058 a660 500
warkocz
warkocz
1624 1272
warkocz
8006 6acc 500
warkocz
warkocz
5785 2a43 500
warkocz
0796 347d
Reposted fromrubinek rubinek viamolotovcupcake molotovcupcake
warkocz
warkocz
8590 eead 500
Reposted fromzciach zciach viamolotovcupcake molotovcupcake
warkocz
0964 2233
warkocz
Reposted fromtgs tgs viaMsCaptain MsCaptain
warkocz
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
warkocz
warkocz
Reposted fromzelbekon zelbekon viamolotovcupcake molotovcupcake
warkocz
warkocz
8286 c49c 500
Reposted frommangoe mangoe viamolotovcupcake molotovcupcake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl