Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

warkocz
4152 3c0b
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4154 a496
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4155 9876
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4156 91ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazupson zupson
3488 2e8c 500
warkocz
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazupson zupson
warkocz
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viazupson zupson
warkocz
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viazupson zupson
warkocz
3663 e040
warkocz
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viazupson zupson
warkocz
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viazupson zupson
warkocz
9668 a8fc 500
Reposted fromoll oll viazupson zupson
warkocz
1613 d6be 500
Reposted fromseaweed seaweed viazupson zupson
warkocz
8768 b84f 500
warkocz
Psychika ma naprawdę dobre mechanizmy obronne, tak że w trudnych sytuacjach szukamy rzeczy pięknych. Nawet jeśli to tylko iluzje. To mechanizm wyparcia przychodzi ci z pomocą. Widzieć to co dobre, w tym, co się nie uklada - właśnie to czyni życie trochę bardziej znośnym.
— Życie mimo wszystko
warkocz
Reposted frombluuu bluuu viabluejane bluejane
warkocz
4232 f93b 500
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
warkocz
7829 cd5a 500
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl