Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2016

warkocz
5174 050d
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajstrbl jstrbl
warkocz
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viajstrbl jstrbl
warkocz
8772 faf0 500
Reposted fromelczi elczi viajstrbl jstrbl
warkocz
1134 aef7 500
Reposted fromfungi fungi viajstrbl jstrbl
warkocz
Mephobia - lęk przed tym, że staniesz się tak niesamowity, że ludzka rasa tego nie zniesie i wszyscy zginą.
Reposted fromreksi0 reksi0 viajstrbl jstrbl
warkocz
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viasoadysta soadysta
warkocz
5835 3d98
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajstrbl jstrbl
warkocz
7818 3ba1
Reposted fromrol rol viajstrbl jstrbl
warkocz
5826 48d3
Reposted fromadamkrk adamkrk viajstrbl jstrbl
warkocz
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viajstrbl jstrbl
warkocz
3462 501c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viajstrbl jstrbl
warkocz
Reposted fromtymczas9 tymczas9 viajstrbl jstrbl
warkocz
4227 0568 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove viajstrbl jstrbl
warkocz
7553 5d2f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajstrbl jstrbl
warkocz
4941 679f 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viajstrbl jstrbl
warkocz
7610 ea97
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup viajstrbl jstrbl
warkocz
8600 eabc
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viajstrbl jstrbl
warkocz
warkocz
3330 3cee
Reposted fromnyaako nyaako viajstrbl jstrbl
warkocz
Polacy generalnie mają nawyk przeklinania. Aż dziw, że Konstytucja RP nie zaczyna się od preambuły "My, kurwa, naród polski."
— Paweł Pollak
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl