Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

2829 e851 500

Guido Raschke - Dark Glimmer
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/guido-raschke-dark-glimmer/

Reposted fromcuty cuty vianezavisan nezavisan
warkocz
9741 8776
Reposted fromnajmilej najmilej vianezavisan nezavisan
2165 c96f
Reposted fromfreakish freakish vianezavisan nezavisan
warkocz
3619 5f88 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianezavisan nezavisan
warkocz

White Northern Lights in Finland

Reposted fromweightless weightless vianezavisan nezavisan
warkocz
8143 e1c9 500
Reposted fromwithoutfun withoutfun vianezavisan nezavisan
warkocz
6758 066b
warkocz
9523 d969 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianezavisan nezavisan
warkocz
Samotność to nie brak ludzi, to brak zrozumienia i akceptacji.
warkocz
Trzeba było zdusić w zarodku całą wrażliwość już od początku
— Trze'a było
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianezavisan nezavisan
warkocz
0743 09aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianezavisan nezavisan
warkocz
8947 7715
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan
warkocz
warkocz
warkocz
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot vianezavisan nezavisan
warkocz
1483 8010
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan
warkocz
Jeśli chcesz, żeby wszystko zaczęło się w końcu układać musisz sama o to zadbać. Wyjaśnij wszystkie niejasne sytuacje, wyciągnij wnioski z błędów. Tylko w ten sposób będziesz mogła ruszyć do przodu. Nie pozwól przykuć się swoim lękom do jednego miejsca w życiu.
— brzmi jak dobry plan.
Reposted frommadsounds madsounds vianezavisan nezavisan
4491 98e9 500
Reposted fromidiod idiod vianezavisan nezavisan
warkocz
4335 b451
warkocz
0069 a678 500
Reposted fromclarice clarice vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl