Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

warkocz
Należy mądrze dobierać znajomości. Nie ponaglać miłości. Nie pozwalać, by samotność wrzucała nas w objęcia tych, co nie są „naszą bajką”. Należy zakochiwać się wtedy, gdy jesteśmy na to gotowi, a nie wtedy, gdy czujemy się samotni. Na dobrą znajomość warto trochę poczekać.
Reposted fromlubiedzis lubiedzis vialegilimencja legilimencja
warkocz
What? I am hungry!
Reposted fromkarpfen karpfen viapsychedelix psychedelix
warkocz
warkocz
0087 727b 500
Reposted fromhagis hagis viapsychedelix psychedelix
warkocz
warkocz
9768 c613 500
7432 451b
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viapsychedelix psychedelix
warkocz
0217 e822
Reposted fromscorpix scorpix viapsychedelix psychedelix
warkocz
9061 22de 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapsychedelix psychedelix
warkocz
5823 5b3d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapsychedelix psychedelix
warkocz
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
warkocz
Reposted fromFlau Flau viapsychedelix psychedelix
4595 7d4b

tmc102464:

The Prague astronomical clock, or Prague orloj, is a medieval astronomical clock located in Prague, the capital of the Czech Republic. The clock was first installed in 1410, making it the third-oldest astronomical clock in the world and the oldest one still working.

Reposted frompraguegolem praguegolem viapsychedelix psychedelix
warkocz
4106 543d 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
warkocz
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viaEtnigos Etnigos
warkocz
4147 dd11 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4148 a66c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4149 305b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4150 69ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
warkocz
4151 2a00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl